विद्यालयमा हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरु जस्तै प्रारम्भिक वाल शिक्षा,आधारभूत देखि कक्षा १२सम्मको औपचारिक शिक्षा रहेका छन् ।कक्षा ९ र १० मा विद्यालयले अध्यापन गराइरहेका ऐक्षिक विषयहरुमा शिक्षा,गणित र अर्थशास्त्र रहेका छन् भने कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा, अंग्रेजी,अर्थशास्त्र,नेपाली,वालविकास र सिकाइर्, शैक्षणिक मूल्यांकन,ऐ.अंग्रेजी, पा्रक्टिकम,ब्यवस्थापन संकायमा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन, वजारशास्त्र, सैद्धान्तिक वजारशास्त्र, प्रयोगात्मक कक्षाहरु र मानविकी समूहतर्फ समाजशास्त्रका कक्षाहरु संचालित छन् ।